(10-02-2015 )Trò chơi Âm Nhạc cà phê Đất Sài Gòn lần 2 -Cần Lắm