(BK-C): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Văn Lưu 12