(BK-E): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Nhật Thăng 24